Shoonen to Ki ( Boy and Tree) Egg Tempera on gesso panel 2019 18.0 x 24.0 cm

Egg Tempera on gesso panel
2019 18.0 x 24.0 cm