Eiko Matsuura Drawing Mountain view Graphite on paper 2020 21.0 x 29.7 cm

Graphite on paper
2020 21.0 x 29.7 cm