Eiko matsuura Strawberry Thief Egg Tempera on true gesso panel 2021 12.5 x 17.5 cm

Egg Tempera on true gesso panel
2021 12.5 x 17.5 cm